Thursday, August 19, 2010

Ngo Em Chi Tou

Ngo em chi tou.

Chan ah!

Ngo em chi.

Em sai fan kung ah! Hei!