Tuesday, May 12, 2009

Stret Cred

I iz da hardcore. I iz da bomb.

I iz streetz, yo!

I iz grit. I iz walkz wiv a huge nief on my ballz. And I survived.

And I iz be needin' some sleepz.